Békéscsaba

104 Rádió 1 – Magyar Nemzeti Cirkusz játék

Hivatalos játékszabály

I.  A játék:

 1. Játék megnevezése: „104 Rádió 1– Magyar Nemzeti Cirkusz játék” (továbbiakban: játék).
 1. A nyereményjáték szervezője: Nemzetközi Cirkusz Bt.  (székhely: 1146 Budapest Thököly út 111.; cégjegyzékszám: 01 06 734244
 1. Játék adásbeli kommunikációja: a játékot megelőzően (2022. április 15 – 18, a játék beharangozására promóciós sugároz a 104 Rádió 1 (a továbbiakban: Rádió).
 1. Játék időtartama: 2022. április 19 – 21. között minden hétköznap 1 alkalommal hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek napokon 12 és 14 óra között 2 alkalommal kerül a játék lebonyolításra, mindösszesen 6 alkalommal.

Játék leírása: A játék időtartama alatt a hallgatók 12:00 és 14:00 között felhívják a 104 Rádió 1, telefonszámát: 06302212 – 900. A tizedik betelefonáló amennyiben helyesen tudja a Rádió 1 szlogenjét, megnyeri az 4 főre családi belépőjegyet a Magyar Nemzeti Cirkusz bármelyik előadására békéscsabai vendégszereplés alatt. 

 

Ha az adásba kerülő Hallgató helyesen válaszol a feltett kérdésre, és megfelel a jelen Játékszabályzatnak, és a Játék adásban meghirdetett feltételeinek, úgy jogosulttá válik a játék Nyereményére.  

A Játékos a játékra való jelentkezéssel elfogadja, hogy a műsorvezető határozza meg a kérdésre adható felelet időkeretét. 

 1. A játék nyereménye: 4 főre szólócsaládi belépőjegy a Magyar Nemzeti Cirkusz bármelyik előadására a békéscsabai vendégszereplés alatt. (a továbbiakban: Nyeremény) 

II. Játékosok és Nyertesek

 1. A játékban részt vehet minden természetes személy, aki
 • 16 éven felüli, 
 • Magyarországon állandó lakcímmel, vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkezik, 
 • a Játék műsorban meghirdetett feltételeit teljesíti, 
 • pénznyeremény esetén, aki magyarországi banknál nyitott, természetes személy jogosult által vezetett pénzforgalmi bankszámlával rendelkezik, kiskorú Játékos esetén a törvényes képviselő bankszámlája is elfogadott, 
 • nincs kizárva a Játékból,
 1. A játékból ki vannak zárva:

a) a Játékszervező alkalmazottai, illetve a társasággal tartós jogviszonyban állóvállalkozások, és üzleti partnerek munkavállalói, valamint a játék szervezésében részt vevő vállalkozások (pl. ügynökség, nyeremény felajánlója, szponzor) alkalmazottai;

b) az a) pontban megjelölt vállalkozásokkal tartós jogviszonyban álló természetes személyek és vezető tisztségviselők;

c) valamint az a) és b) pontban meghatározottak Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti hozzátartozói és a velük egy háztartásban élők,

d) akik nem felelnek meg a játék egyéb feltételeinek.

 1. Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére és a testvér házastársa. 
 1. A Játékszervező a játékból kizárhatja azokat, akik 
 • obszcén, sértő vagy egyéb okból jogsértő megnyilvánulást tanúsítanak a játék során;
 • megtévesztően vagy jogsértően járnak el, vagy a játékban a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítanak;
 • az a Játékos, aki a játékra való jelentkezéskor vagy a későbbiekben nem a valós – később okmányaival igazolható – személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül;
 • akik a Játékszervező által meghirdetett korábbi játékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak.
 1. A Játékos a Játékban való részvétellel a jelen Játékszabályzatot elfogadja.
 1. A játékban való részvétel előfeltétele, hogy a játékos a meghirdetett játékfelhívás feltételeinek eleget tegyen (pl. küldjön sms-t a megjelölt időben, a megjelölt tartalommal stb.) illetve a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfeleljen.
 1. A Játék nyertese(i) („Nyertes”) az(ok) a Játékos(ok), aki(ke)t a jelen játékszabályzat, illetve a játékfelhívás feltételei szerint nyertes(ek)nek kell tekinteni.

III. A Játék szabályai

  1. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy a Játék felhívást bármikor visszavonja, a Játék feltételeit bármikor módosítsa, vagy ne hirdessen Nyertest. A Játékosok ebből eredően semminemű igénnyel vagy követeléssel nem élhetnek.
  1. A Játékszervező kizárja a felelősségét a Játék során használt telekommunikációs eszközök hibájából, és a telekommunikációs kapcsolat megszakadásából, kieséséből, szüneteléséből stb. eredően.

IV. A Nyeremények átvétele

 1. A Játékszervező a Nyerteseket a Nyertes által megadott elérhetőségeken értesíti, illetve – amennyiben a jelen Játékszabályzat előírja, úgy – nyilvánosan a rádióműsorban is kihirdetheti. 
 1. A Játékszervező a pénz Nyereményt a Nyertes által megadott bankszámlámra átutalja 180 nappal a Játék lezárását, illetve a megnyerését követően. 
 1. A tárgy Nyereményeket a Játékszervező legkésőbb a Nyereményjáték lezárását, illetve a megnyerését követő követő [90] napon belül kézbesíti a Nyertes által megadott névre és címre, vagy a Nyertesnek azt személyesen kell átvennie átvételi elismervény aláírása ellenében az alábbiak szerint.
 1. Amennyiben 

(i) a Nyertes részére az általa megadott címen nem sikerül kézbesíteni a tárgy Nyereményt, vagy a megadott bankszámlaszámra nem sikerül átutalni a pénz Nyereményt és a Nyertes az erről szóló értesítéstől számított 30 napon belül nem jelenik meg a Játékszervező székhelyén a Nyeremény átvétele céljából, vagy nem tudja a személyazonosságát igazolni,

(ii) a Nyertes a Játékszervező felhívására 15 (tizenöt) napon belül nem adja meg a Nyeremény kézbesítéséhez / átutalásához szükséges adatokat, vagy 

(iii) a Nyertest 15 (tizenöt) napon belül a Játékszervező nem éri el a megadott elérhetőségeken a Nyeremény átadásához / átutalásához szükséges adatok megszerzése céljából, vagy 

(iv) a Nyeremény átadása egyéb okból meghiúsul, (pld. az átvevő Nyeremény átvételekor nem tudja igazolni a Magyar Posta Zrt. vagy a futárszolgálat kézbesítője részére, hogy személyazonossága megegyezik a címzettel, illetve a csomag átvételére egyéb jogcímen jogosult, vagy a Nyertes a szükséges adatokat, így a Nyereménnyel kapcsolatos adózási eljáráshoz szükséges adatait nem bocsátja a Játékszervező rendelkezésére stb.), vagy 

(v) a 18 év alatti, illetve egyéb okból cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen nyertes nem a törvényes képviselőjével jár el a Nyeremény átvétele során, vagy 

(vi) a Nyertes a jelen szabályzat alapján a Játékban nem vehetett volna részt, vagy abból kizárásra került, illetve ki volt zárva, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen Szabályzatnak vagy az adott Játék szabályzatának vagy feltételeinek,

úgy a továbbiakban a Nyereménnyel a Játékszervező rendelkezik, az alábbiak szerint.

(1) Amennyiben van Kisorsolt Pótjátékos vagy következő sms-küldő, [és a Játék még tart], úgy a Játékszervező a tárgybeli műsorszám következő adásában ismételten lehetőséget ad a Nyeremény megnyerésére;

(2) Ha az (1) pontban foglaltakra bármely okból nincs lehetőség, úgy a Játékszervező jogosult a Játékot újra meghirdetni, vagy – ha ez nem lehetséges – akkor a Nyereményt egy másik játékban Nyereményként hirdeti meg. 

 1. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott Nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Játékszervező az ebből eredő felelősségét kizárja.
 1. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és a tárgy Nyeremények pénzre át nem válthatók. A pénznyeremény magyar Forintban kerül kifizetésre, kivéve, ha a felhívásban kifejezetten valamely valutanemben került meghatározásra a pénznyeremény összege. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények postázási költségét a Játékszervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a Nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Nyertest terhelik. A Nyertest a nyereményadó megfizetése nem terheli.
 1. A Játékszervező a Nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Játékszervező a Nyeremény átadásakor a Nyertes számára megjelöl.
 1. A Nyertes által megadott postázási cím vagy egyéb hiányosságáért/hibájáért (pl. pontatlan cím, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért, a Nyereményre való jogosultság hibás adatok megadása miatt történő elvesztéséért, továbbá a Nyeremény átvételét meghiúsító egyéb rajta kívülálló eseményekért Játékszervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 1. A kézbesítést a Játékszervező egyszer kísérli meg, azaz egyszer küldi meg a nyereményt (a postai szolgáltató, illetve a futárszolgálat a szabályzatában, általános feltételeiben meghatározott alkalommal kísérli meg a kézbesítést, illetve teszi lehetővé a csomag átvételét). Amennyiben a kézbesítés bármely okból sikertelen, a Játékszervező erről értesíti a Nyertest, aki legkésőbb az erről szóló értesítést követő 30 napon belül személyesen veheti át Nyereményét előre egyeztetett időpontban a Játékszervező székhelyén.
 1. A fenti időtartam elteltét követően a Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére.
 1. A tizennyolc éven aluli Nyertes a Nyeremény átvétele során törvényes képviselője hozzájárulásával járhat el.
 1. A Játékszervező nem vállal felelősséget a Nyereményekkel kapcsolatos minőségi kifogásokért, és a Nyereményekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási és egyéb igények a Játékszervezővel szemben nem érvényesíthetők.
 1. A Játékszervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett nyereményjátékból azt, aki bármely, a Játékszervező által szervezett nyereményjáték során csalást/hamisítást követ el.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a játékban való részvétellel a jelen Szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti. 

Balázsék

Györke Attila

Juhász Gergely

Király Tamás

Kiss Márti

Cooky

Disco's Hit

Metzker Viktória

Jauri

Lotfi Begi

Newik

Yamina

Adam Ajkay

Regán Lili

JOERJUNIOR

Nigel Stately

Antonyo

Stadiumx

Loving Arms

Purebeat

Andro

Willcox

Bricklake

Frekvenciatérkép

Budapest 89.5
Abádszalók 89.2
Baja 94.3
Békéscsaba 104.0
Debrecen 95.0
Derecske 94.7
Dunaföldvár 106.5
Eger 101.3
Fonyód 101.3
Gyöngyös 101.7
Győr 103.1
Hajdúböszörmény 98.9
Hajdúnánás 93.3
Hajdúszoboszló 100.6
Heves 93.7
Kaposvár 99.9
Kazincbarcika 88.8
Keszthely 99.4
Kiskunfélegyháza 91.1
Kiskunmajsa 88.2
Komló 99.4
Miskolc 96.3
Mohács 93.8
Nagykanizsa 95.6
Nyíregyháza 91.1
Paks 107.5
Pécs 90.6
Salgótarján 100.4
Siófok 92.6
Sopron 94.1
Szeged 87.9
Szekszárd 91.1
Székesfehérvár 99.8
Szolnok 90.4
Szombathely 97.7
Tatabánya 102.5
Tiszafüred 88.7
Veszprém 90.6
Villány 100.9
Zalaegerszeg 95.8
 • Budapest 89.5 MHz
 • Abádszalók 89.2 MHz
 • Baja 94.3 MHz
 • Békéscsaba 104.0 MHz
 • Debrecen 95.0 MHz
 • Derecske 94.7 MHz
 • Dunaföldvár 106.5 MHz
 • Eger 101.3 MHz
 • Fonyód 101.3 MHz
 • Gyöngyös 101.7 MHz
 • Győr 103.1 MHz
 • Hajdúböszörmény 98.9 MHz
 • Hajdúnánás 93.3 MHz
 • Hajdúszoboszló 100.6 MHz
 • Hatvan 89.5 MHz
 • Heves 93.7 MHz
 • Kaposvár 99.9 MHz
 • Kazincbarcika 88.8 MHz
 • Keszthely 99.4 MHz
 • Kiskunfélegyháza 91.1 MHz
 • Kiskunmajsa 88.2 MHz
 • Komló 99.4 MHz
 • Miskolc 96.3 MHz
 • Mohács 93.8 MHz
 • Nagykanizsa 95.6 MHz
 • Nyíregyháza 91.1 MHz
 • Paks 107.5 MHz
 • Pécs 90.6 MHz
 • Salgótarján 100.4 MHz
 • Siófok 92.6 MHz
 • Sopron 94.1 MHz
 • Szeged 87.9 MHz
 • Szekszárd 91.1 MHz
 • Szolnok 90.4 MHz
 • Szombathely 97.7 MHz
 • Tiszafüred 88.7 MHz
 • Veszprém 90.6 MHz
 • Villány 100.9 MHz
 • Zalaegerszeg 95.8 MHz
Rádió 1

Most szól:

 • Következő